Algemene voorwaarden – PMC Herregistratie Schoolleider

Herregistratie Schoolleider is onderdeel van PMC. PMC is een handelsnaam en eigendom van PMC BV. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor opdrachtgever en opdrachtnemer voor de modules van Herregistraties Schoolleider welke geaccrediteerd zijn door Schoolleidersregister PO.

Artikel 1: Definities 

 • Opdrachtnemer: degene die de onderwijsmodule(s) organiseert en daartoe met opdrachtgever een overeenkomst heeft gesloten.
 • Opdrachtgever: degene die zichzelf, dan wel een ander als cursist heeft opgegeven voor het volgen van een door opdrachtnemer georganiseerd(e) onderwijsmodule(s), en daartoe met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.
 • Cursist: degene die als feitelijke deelnemer van de module(s) is opgegeven.
 • Overeenkomst: Het contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het volgen door de module(s) van opdrachtnemer.

Artikel 2: Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer als zodanig partij is. Algemene voorwaarden van opdrachtgevers gelden niet, tenzij die door opdrachtnemerschriftelijk zijn aanvaard.
 2. Aanvullingen op, of afwijkingen van, deze voorwaarden gelden uitsluitend indien zij schriftelijk zijn bevestigd.
 3. In geval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigd zijn, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden volledig van toepassing zijn en verplichten partijen zich in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen die zo dicht mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling benaderen.

Artikel 3: Aanmelding, inschrijving en totstandkoming overeenkomst

 1. Aanmelding dient online of schriftelijk te geschieden middels het door opdrachtnemer voorgeschreven en door opdrachtgever volledig ingevulde aanmeldingsformulier. Dit kan via een schriftelijk aanmeldingsformulier of via www.herregistratieschoolleider.nl/inschrijven, tenzij een andere wijze van aanmelding is overeengekomen. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de daarbij of in aanvulling daarop door hem verschafte gegevens.
 2. Toelating tot de module(s) geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldings-/inschrijvingsformulieren.
 3. De overeenkomst komt tot stand door verzending van de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer van de inschrijving van een cursist.

Artikel 4: Annulering, opschorting, ontbinding

 1.  Bij annulering van een module(s) door opdrachtgever tot 2 maanden voor de eerste trainingsdag is 50% van het cursusgeld verschuldigd.
 2. Bij annulering binnen 2 maanden voor de eerste trainingsdag dienen de modulegelden volledig te worden voldaan en bestaat geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan.
 3. Opdrachtgever kan in plaats van de oorspronkelijk opgegeven cursist een vervanger laten deelnemen aan de module, tenzij dit naar redelijk oordeel van opdrachtnemer bezwaarlijk is, gelet op de aard en inrichting van de module(s) en/of het opleidingsniveau en/of de persoon van de vervanger.
 4. Opdrachtnemer streeft ernaar om de module(s) te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is opdrachtgever echter toegestaan om, indien omstandigheden, niet beperkt tot situaties van overmacht, daartoe nopen, wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst te annuleren indien naar zijn oordeel onvoldoende cursisten zijn ingeschreven voor de betreffende module(s), in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het voor de module(s) aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld.
 6. Opdrachtnemer is, te zijnen keuze, gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden of op te schorten in geval van (tijdelijke) overmacht, waaronder mede te verstaan ziekte van docenten en brand. Ontbinding leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van opdrachtnemer, doch geeft opdrachtgever aanspraak op terugbetaling van een evenredig deel van het aan opdrachtnemer betaalde cursusgeld. 

Artikel 5: Verplichtingen van opdrachtnemer ter zake de uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van deze overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen en zich inspannen om die kwaliteit te leveren die in redelijkheid van haar kan worden verlangd.

Artikel 6: Betaling

 1. Opdrachtnemer zal de opleidings-/cursusgelden en eventuele bijkomende kosten in rekening brengen middels zending van een factuur naar het door de opdrachtgever opgegeven factuuradres.
 2. Facturering op deze wijze laat onverlet de betalingsverplichting van de opdrachtgever, indien tenaamstelling en adres anders zijn dan die van opdrachtgever.
 3. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum doch uiterlijk de dag voorafgaand aan de aanvang van de module(s). Verrekening is niet toegestaan.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en rente verschuldigd zijn van 1% per maand, te berekenen over het factuurbedrag tot het moment van algehele voldoening.
 5. Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de opdrachtgever gehouden zijn tot vergoeding buitengerechtelijke kosten ter hoogte van 15% van het onbetaald gelaten bedrag, met een minimum van € 250,=.
 6. Tenzij anders aangegeven zijn bedragen aangeduid exclusief BTW.

Artikel 7: Beperking aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van opdrachtgever en/of van de door opdrachtgever ingeschreven cursist ontstaan bij de uitvoering van de overeenkomst, behoudens in gevallen waarin die schade opzettelijk door opdrachtnemer of door grove schuld van opdrachtnemer is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade die is ontstaan ten gevolge van handelingen van door hem ingeschakelde docenten, overige (hulp)personen, of medecursisten, tenzij die schade opzettelijk danwel wegens grove schuld is veroorzaakt en aan opdrachtnemer is toe te rekenen.
 3. Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade ontstaan door zaken waarvan opdrachtnemer zich bedient.
 4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door diens (aansprakelijkheids)verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
 5. Indien schade niet onder verzekeringsdekking valt, zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat in verband met de betreffende module(s) per cursist in rekening is gebracht.
 6. Opdrachtgever is niet gehouden andere dan directe schade (kosten ter vaststelling schade en aansprakelijkheid, ter verkrijging van voldoening buiten rechte, en ter beperking van schade) te vergoeden.

Artikel 8: termijnen voor reclame en aansprakelijkheid

 • Reclamaties en aansprakelijkstellingen terzake een (vermeende) tekortkoming in de nakoming door opdrachtnemer dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen dertig dagen nadat en gebrek redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, doch in ieder geval binnen 3 maanden na de tekortkoming, schriftelijk ter kennis te zijn gebracht bij opdrachtnemer.

Artikel 9: Auteursrechten

 • Verstrekking en/of ter beschikking stelling aan cursisten van auteursrechtelijk beschermde werken/teksten/stukken/materialen, betekent op geen enkele wijze overdracht van de auteursrechten die daarop rusten, of een gebruiksrecht dat verder gaat dan op grond van de auteurswet is toegestaan.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid/geheimhouding

 • Opdrachtgever zal zonder toestemming van opdrachtnemer niet naar buiten treden met mededelingen over deze overeenkomst, over privacy gevoelige gegevens of over interne aangelegenheden van de wederzijdse ondernemingen, waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen begrijpen. Deze bepaling blijft ook na de beëindiging van deze overeenkomst van kracht.

Artikel 12: Relatiebestand

 1. Opdrachtgever geeft mede namens de cursist toestemming om naam, adresgegevens en overige relevante gegevens van beiden op te nemen in het relatiebestand van opdrachtnemer, teneinde door laatstgenoemde te worden gebruikt om dezen ondermeer te informeren over cursussen/opleidingen/trainingen/symposia en voor doeleinden van persoonlijke ontwikkeling.
 2. Op eerste verzoek van opdrachtgever en/of cursist worden adresgegevens als in lid 1 bedoeld uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst en/of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de opdrachtnemer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover afwijking van competentieregels is toegestaan, zullen geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, tenzij opdrachtnemer als vorderende partij ervoor kiest de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.

Artikel 14.: Procedures niet doorgaan modules PMC Herregistratieschoolleider

 • PMC herregistratie schoolleider zet in op het 100% door laten gaan van modules (in de praktijk zijn al onze modules ook doorgegaan) echter ook bij ons kan zich een niet voorziene calamiteit voordoen. In de onderhavige situatie zullen wij als volgt handelen.

Modules die niet doorgaan

 1. Als onverhoopt een module vanwege een niet voorziene calamiteit zoals ziekte van de trainers op het laatste moment niet doorgaat zullen deelnemers via de mail en/of bellijst ter stond geïnformeerd worden vanuit PMC/herregistratie schooleider. Alle deelnemers krijgen binnen een week een nieuw datum voorstel waarop zij alsnog de niet doorgegane bijeenkomst in kunnen halen.
 2. Bij de uitzonderlijke situatie dat zich vier weken voor aanvang minder dan vijf mensen aanmelden voor een module behouden wij ons het recht voor de module niet door te laten gaan. De overweging hierbij is dat bij minder dan vijf deelnemers er onvoldoende inhoudelijke interactie kan plaatsvinden vanuit verschillende perspectieven om de diepgang qua leren te garanderen.
 3. Deelnemers worden uiterlijk drie weken voor de oorspronkelijke startdatum geïnformeerd en krijgen de mogelijkheid in te stromen in een volgende groep, of een andere module te kiezen.
 4. Als mensen als gevolg van uitzonderlijke omstandigheden (te denken valt aan weersomstandigheden, adviezen vanuit de overheid betreffende gezondheid en welbevinden) twijfel hebben of de module wel door gaat kunnen zij contact opnemen via een mail aan info@herregistratieschoolleider.nl of rechtstreeks bellen met C. Pas 06-26706382. Mensen blijven vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor de keuzes die zij vervolgens maken.

Artikel 15.: Klachtenprocedure PMC Herregistratie Schoolleider

 • Als u ontevreden bent over de dienstverlening van PMC Herregistratie Schoolleider kunt u een klacht indienen. Dat kan bijvoorbeeld wanneer u ontevreden bent over:
  • een administratieve procedure
  • de bejegening door een medewerker
  • de aangeboden module
 • De klachtenprocedure van PMC Herregistratie Schoolleider kent 2 niveaus.
  • Stap 1: Uw klacht bespreken met de betrokken medewerker
   • De snelste manier om een oplossing te vinden voor uw klacht is door zelf contact op te nemen met de betrokken medewerker van PMC Herregistratie Schoolleider. U bespreekt samen de aard en ernst van uw klacht en de wijze waarop de klacht aangepakt kan worden. Als dat niet leidt tot een oplossing of als u niet voor die weg kiest, dan kunt u overgaan tot stap 2: klachtaanmelding bij PMC Herregistratie Schoolleider.
  • Stap 2: Klachtaanmelding bij PMC Herregistratie Schoolleider
   • U stuurt uw klacht per brief of via email uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan van de klacht aan:
   • Onder vermelding van:
    • Klachtaanmelding;
    • Uw naam, adres en telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
    • De module die u volgt (of wenst te volgen);
    • Relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele (goed leesbare kopieën, géén originelen van) correspondentie over de klacht en – indien van toepassing – wat tot dan toe is ondernomen om te komen tot een oplossing van deze klacht);
    • Datering en ondertekening van de klacht door de afzender (bij een brief).
   • Als PMC Herregistratie Schoolleider uw brief of e-mail heeft ontvangen, sturen wij u binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging. Uw klacht wordt door PMC Herregistratie Schoolleider geregistreerd en bewaard tot 2 jaar na afhandeling. Elke klacht en bijbehorende correspondentie wordt vertrouwelijk behandeld. Wij behandelen en beoordelen elke klacht binnen 4 weken.

Versie februari 2022